HØRING OM AVVIKLING AV LØVÅS OPPVEKSTTUN

I bystyresak 568/10: Bærekraftig skolestruktur i Bergen 2011-2024 har bystyret vedtatt følgende: «Byrådet vil legge frem egen sak om Løvås, der en foreslår å fristille skolearealene til kulturformål. Barnehagedelen opprettholdes. Saken vil bli sendt på høring».

Da saken om etablering av kulturhus i skolebygningen er sentral i saken tillater Fyllingsdalen Ungdomslag seg å avgi uttalelse.

Fyllingsdalen Ungdomslag ble stiftet i 1897 og har drevet kulturhus i Fyllingsdalen siden 1933. Fra 1955 og i tiden etter var Fyllingsdalen preget av at den ble en del av Bergen. I forbindelse med utbyggingen og eksproprieringen av eiendommene i Fyllingsdalen, planla kommunen å
rive ungdomshuset fordi man ikke så muligheten av at Ungdomslaget kunne «overleve» utbyggingen. Samtlige grunneiere i Fyllingsdalen gikk mot disse planene og de fikk gjennomslag for at Ungdomshuset Trudvang fikk bestå.

Ungdomshuset er i daglig drift, og drives fremdeles av Fyllingsdalen ungdomslag. Det er aktiviteter i ungdomshuset alle dagene i uken for beboere i Fyllingsdalen i alle aldre. Fyllingsdalen og Laksevåg kulturkontor leier noen dager i uken og har et rikt utvalg av
aktiviteter. De fleste som bor i Fyllingsdalen har et forhold til ungdomshuset. Ungdomshuset har lange tradisjoner. Etter krigen ble huset brukt til skole og kirke/gudstjenester. Her har det vært feiret bryllup, konfirmasjon, barnedåp og utallige festlige lag. Her er kor og teater.

Fyllingsdalen Ungdomslag har vært aktivt deltagende i å utarbeide forslaget som Fyllingsdalen Kulturråd har til lokalisering av kulturhus i Fyllingsdalen.

Om de gamle gangbroplanene blir gjennomført, slik at den gamle veien på oversiden av Folke Bernadottesvei får en direkteforbindelse over til kulturhuset lokalisert ved Oasen og kollektivterminalen. Så vil port-karakteren et nytt kulturhus vil være, bli ytterligere fremhevet.
Gangbroen vil gi en unik mulighet for ungdomshuset – Trudvang – til å bli en del av kulturhuset. Huset vil kunne være et spennende supplement med sin sal, scene og sjarm, som beskrevet i utredningen til Fyllingsdalen kulturråd.

Fyllingsdalen Ungdomslag støtter Fyllingsdalen kulturråd og ber om at et nytt kulturhus i Fyllingsdalen kommer så nært Oasen som kulturrådet har foreslått. Bystyret har nå en mulighet til å reetablere Oasen som bydelssenter. Gi Fyllingsdalen ikke bare et kulturhus ved Oasen, men en kulturinstitusjon som del av et fullverdig bydelssenter.

Styret i Fyllingsdalen Ungdomslag

Stig Klynderud(s) Leder, Kjersti Sælensminde(s), Dag Tor Johannessen(s), Alf Magnus Johannesen(s), Trond Johannesen(s), Anders Haugen(s)